top of page

PRIVACYBELEID

Vision fotokring Hove hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vision fotokring Hove houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

1. je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doe-len en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

2. verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

3. vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

6. op de hoogte zijn van de rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren

Als Vision fotokring Hove zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vision fotokring Hove

Lintsesteenweg 217

2540 Hove

Wim Frans 0488/22.99.59

Karel Schrooyen 0473/97.46.31

1. Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Vision fotokring Hove verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • administratieve verwerking ter identificatie van de leden
  • het versturen van een clubblad, nieuwsbrieven, en uitnodigingen
  • doorgeven voor de aansluiting bij de verzekering

2. Welke gegevens verwerken we?

We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de hierboven beschreven doestellingen:

identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, postnummer, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum,...

3. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

4. Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

In dit geval enkel aan de verzekeringsmaatschappij.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst gesloten hebben.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

Vision fotokring Hove bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vision fotokring Hove verbindt er zich toe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar ten laatste na het laatste gebruik.

Door ondertekening van het aansluitingsformulier verklaart u zich akkoord met deze privacyverklaring.

7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens Vision fotokring Hove van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, aanpassing, beperkt gebruik of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hier contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35 1000 Brussel https:/www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Wijziging privacyverklaring

Vision fotokring Hove kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18/05/2018.

Klik hier om de tekst te bewerken

bottom of page